We wrześniu, Stowarzyszenie Światło-Życie realizuje zadanie „Radość z wolności” z zakresu profilaktyki uniwersalnej i integracji. Skierowane jest ono do blisko 60-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Radomia zagrożonej uzależnieniami, ich rodziców, opiekunów i kolegów.

Wśród głównych celów zadania znajduje się przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych. Zadanie ma także charakter oświatowy, kulturalny, a jego zadaniem jest wspieranie społeczności lokalnej w podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem, budowaniu wizerunku odpowiedzialnego rodzicielstwa.

W ramach realizowanego zadania odbyły się dwa tematyczne międzypokoleniowe spotkania połączone z prelekcjami oraz warsztatami na temat profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, a także podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą w środowisku rodzinnym poprzez budowanie wizerunku odpowiedzialnego rodzicielstwa. W jednym ze spotkań rozmawialiśmy m.in. o roli ojca w rodzinie, a gościem specjalnym wydarzenia był ks. Grzegorz Tęcza. Zorganizowaliśmy także integracyjny koncert profilaktyczny, z pogadanką i świadectwem popularnego lokalnego artysty – Wiecznego i jego rodziny. Podczas spotkania przekonywał on o szkodliwości środków uzależniających, nakłaniał do życia w wolności i przekonywał, że można z niej czerpać ogromną radość.