O nas

Ruch Światło-Życie gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz małżeństwa w gałęzi rodzinnej. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację,
Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijanoraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii i diecezji.

Nasza działalność obejmuje głównie obszar Diecezji Radomskiej, a więc sięga obszarem aż na cztery województwa – południowe Mazowsze, wschodnią część Ziemi Łódzkiej, północną Świętokrzyskiego oraz część Lubelskiego.

Nasze cele

Stowarzyszenie Światło-Życie Diecezji Radomskiej prowadzi działalność społecznie użyteczną mającą na celu działania w sferach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i ekologicznych. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Diecezji Radomskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. Naszymi celami są m.in.

– rozpowszechnianie idei zainspirowanych przez założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszka Blachnickiego oraz pielęgnowanie pamięci o założycielu Ruchu Światło-Życie i troskę o zachowanie jego duchowej spuścizny

– działalność społeczna, humanitarna oraz charytatywna dla zrealizowania potrzeb materialnych, intelektualnych i duchowych człowieka

– wszechstronna pomoc świadczoną na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia

– przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, jak i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych

– aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy oraz animatorów – działalność o charakterze oświatowym, kulturalnym, dobroczynnym, działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów, imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych

– wspieranie młodych talentów i promocja ich osób oraz osiągnięć

– wspieranie społeczności lokalnych w podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem